Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,380 authors / 109,710 titles / 148,596 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
 
 
Vingaard
Primary Sources (13 titles, 14 vols.) Suggest a New Source
Results 1-14
Arctander, Niels Lauridsen (1561-1616)  
Christelige oc vdkaarne Bøner, for alle Stater ..., Nyligen ... beskreffne Ved Niels Lauiritzsøn A. N. (Vingaard : Mads, 1595)
IA 
Hemmingsen, Niels (1513-1600)  en de
Commentarivs in epistolam apostolicam ad Hebraeos, scriptvs a Nicolao Hemmingio (Vingaard, 1568)
IA 
Den Lærdom Om Guds Naade, som alle tilbiudis, Aff det 9. 10. 11. Capitel til de Rommere kaartelig paa ny forklaret ved Niels Hemmingsøn, oc den som Latinen icke kunde forstaa ... vdset paa Danske Aff Nlels Lauritzsøn A[rctander] N[idrosiensis] (Vingaard : Mads, 1595)
IA 
En Predicken Om Christne Menniskis Aandelige Strid oc Seieruinding ved Troen oc en god Samuittighed, Predicket vdi ... Otte Ruds begraffuelse 18. Julij 1571, aff Niels Hemmingsøn (Vingaard : Mads, 1571)
IA 
En Predicken Om Christne Menniskis Aandelige Strid oc Seiervinding ved Troen oc en god Samvittighed, Predicket udi ... Otte Ruds begraffvelse 18. Julii 1571 aff Niels Hemmingsøn ... (Vingaard : Mads, 1571)
IA 
En Predicken som vaar udi ... Maagens Gyldenstiernis Begraffuelse udi Kiøbenhaffn Paa den siætte dag Martii Aar 1570 aff Niels Hemmingsøn. (Vingaard : Mads, 1570)
IA 
En Predicken som vaar udi ... Maagens Gyldenstiernis Begraffuelse udi Kiøbenhaffn, Paa den sjætte dag Martii Aar 1570, aff Niels Hemmingsøn (Vingaard : Mads, 1570)
IA 
Konning Dauids Raad effter huilcke huer bør at holde sig, som vil leffue vden Guds fortørnelse oc sig selff til Salighed, som vaare vdi ... Byrge Trollis Ridders begraffuelse i Predicken faaregiffne, aff Niels Hemmingsøn (Vingaard : Mads, 1571)
IA 
Konning Davids Raad effter hvilcke hver bør at holde sig, som vil leffve uden Guds fortørnelse oc sig selff til Salighed, som vaare udi ... Byrge Trollis Ridders begraffvelse i Predicken faaregiffne aff Niels Hemmingsøn. (Vingaard : Mads, 1571)
IA 
Mange deylige Sententzers oc Sprocks, aff den hellige Scrifft, Udleggelse, huor aff mand kand faa Lærdom oc Trøst, huilcke den værdige Herre D. Martinus Luther haffuer screffuet i sin Bibel, oc andre Bønners Bøger Simpel oc enfoldige Christne til tieniste,|e|xMet hederlige oc høylærde Herris D.Niels Hemmingsøns Fortale|xDisligeste er her ocsaa indført mange Sprock, som aff andre lærde Mend ere forklarede oc udlagde udsæt paa Danske [af Jacob Ulfeld]. Met hederlige oc høylærde Herris D. Niels Hemmingsøns Fortale. Disligeste er her ocsaa indført mange Sprock, som aff andre lærde Mend ere forklarede oc udlagde (Vingaard, Mads : d. ca. 1600, 1573)
IA 
Om Ecteskab At 1. Betencke, 2. Begynde, 3. Fuldkomme, 4. Leffue vdi, 1. Vislige, 2. ærlige, 3. Gudfryctige, 4. rolige, En Christelig vndervisning, Niels Hemmingssøn
Vingaard : Mads, 1572IA 
Om Menniskens Udkaarelse til Salighed, oc det euige liff, oc om Guds store Barmhiertighed mod alle Syndere, som omuende sig til Gud, En Christelig Vunderuisning oc fast lærdom aff Guds Ord ..., vdtagen aff Doctor Niels Hemmingsøns Scriffter oc fordansket aff Jørgen Ericksøn (Vingaard : Mads, 1572)
IA 
Madsen, Jacob (1538-1586)
It ret christeligt Leffnitz Begyndelse, 1. Om en sand Penitentz, 2. Om Skrifftemaal, 3. Om Beredelse til det Høyuerdige Sacramente ..., 4. Huorledis mand skal Trøste it Menniske som skal dø, 5. Summen paa vor Salighed, fordanskit aff Jacob Mattszøn Kiøbenhaffn (Vingaard : Mads, 1592)
IA 

Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting