Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,386 authors / 109,778 titles / 148,684 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
« Eeuwoud Teellinck (c.1573-1629)
Gerardus van Aalst (1752-1816) »
Willem Teellinck (1579-1629)
TraditionReformedReferenceen nl | ADB | DBNLAcademic Titlen/a
Primary Sources (49 titles, 53 vols.)Suggest a New Source
 
Share: Tweet
Opera (2) | Theology (51)
Results 1-20
‹ Prev   1  2  3     Next ›
Adam rechtschapen, wanschapen, herschapen (1659)
GB 
Anatomie ofte Ontledinghe van 't verderffelijck Deseyn der hedendaechse Paepsghesinde, teghen Kercke en Politie, en alle goede Ingesetenen der Geunieerde Provintien tot waerschouwigne van poletijcke, kerckelijcke en alle lief-hebbers des vaderlandts, om spoedelijck alle remedien daer tegen te ... (Jan Geertssen, 1644)
GB 
The ballance of the sanctuarie shewing hovv vve must behaue our selues when wee see and behold the people of God in miserie and oppression vnder the tyranny of their enemies. Written by William Teelinck, minister of the Word of God at Midlebrough in Zealand. (London : I[ohn] D[awson] for William Sheffard, and are to be sold [in the shops of Nathaniel Newbery] at the signe of the Starre vnder St Peters. Church in Corne-hill, and in Popes-head Alley, 1621)
EEBO-TCP 
Bedenckelicke t' Samen-Spraecke, raeckende de gelegentheydt deses Tijts: ende van de Kennisse Gods, tusschen Timotheus, Eusebius, ende Oligomathes (Henr. Smidt, 1664)
GB 
Betrachtingen eens zondaars, die hij gehad heeft in den angst zijner wedergeboorte: dienstig om te vorderen de bekeering van de doode werken tot den levenden God en tot eene hartsterking tegen alle wereldsche droefenisse (bij H. Höveker, 1841)
GB 
De clachte Pavli, over sijne natuerlijcke verdorventheyt, met de middel om van de macht der selver verlost te werden. Voorghestelt in twee predicatien uyt Rom. 7. vers. 24 (Fransoys Borsaler, 1620)
GB 
Corrosiif teghens de in-etende pest-kole van 't pausdom, ofte grondigh ondersoeck, of het wel geoorloft is de Paepsche superstitien te dulden ofte opentlijck onder een Christelicke Ghereformeerde Overigheydt toe te laten. Midtsgaders, De Resolutie van de ... Staten van Hollant ... Als oock mede ... (Theophilus Philopatris, 1636)
GB 
Davids wapen-tuygh, ende loose der vromer crijgs-lieden ; Philopatris, ofte christelick bericht hoemen de saecken des landts ende der kercke ende na-volghens oock der particulierer huysghesinnen ende persoonen soude moghen gheluckelick uyt-voeren ; Gesonde bitterheyt voor den weelderighen ... (Middelburg : Hans vander Hellen, 1622)
GB 
Davids wapen-tuygh, ende loose der vromer crijgs-lieden. Uyt-ghegeven voor de vrije Neder-landers, om gheluckelicken te strijden teghen den al-ghemeynen vyandt (Marten Iansz, 1622)
GB 
Den hoeck-steen van het Oude en Nieuwe Testament ofte Stichtelicke verklaringe van de propheet Malechi, ... (Amsterdam : Anth. Jacobsz., 1645)
GB 
Den hoeck-steen van het Ouden en Nieuwe Testament, ofte stichtelicke verklaringe van de propheet Maleachi: synde de laetste propheet van 't Oude ende het eerste beginsel van 't Nieuwe Testament (gedruckt by Anthony Jacobsz, 1645)
GB 
Den volstandigen Christen, voor-ghestelt in dry tractaten ... (Hans vander Hellen en Geeraert van de Vivere, 1620)
GB 
Den volstandigen christen, voor-ghestelt in dry tractaten. Het eerste vervatende de wonderbaerlijcke overwinninge, die de ware christen behout tegen alle creaturen. Het tweede aen-wijsende drie voor-nemelijcke pointen, daer op sonderlinghe te letten staet, om een recht oordeel te strijcken, over ... (Middelburg : Hans vander Hellen, 1620)
GB 
Ecce homo, ofte Oogen-salve voor die noch sitten in blintheydt des ghemoedts: ende voor alle treurighe te Zion : om te sien het bittere lijden Christi, ende de soete vrucht van dien, tot haren onuytsprekelicken troost (Middelburg : Hans vander Hellen, 1622)
GB 
Een dialogue oft T'samensprekinghe vanden staet van een Christen mensche, vol. 1 (voor Jan Evertsz Cloppenborch boeckvercooper #op t'Water#, 1619)
GB 
Een getrouw bericht, hoemen sich in geval van sieckte ende verlossinghe uyt de selve draghen moet, 7th ed. (gedruckt voor Marten Jansz Brandt, 1647)
GB 
Eubulus ofte tractaet: vervattende verscheyden aenmerckingen over de tegenwoordige staet onser Christelicker Gemeynte : mitsgaders een getrouwe bericht, hoe dat men de swaricheden onder ons geresen, best soude mogen weeren, ed. Eeuwoud Teellinck (Utrecht : Hermannus Specht, Hermannus Ribbius, en Johannes van Waesberge, 1657)
GB 
Eubulus ofte Tractaet. Vervatende verscheyden aenmerckinghen over de teghenwoordighe staet onser Christelicker Ghemeynte, vol. 1 (Middelburg : Adriaen vande Vivere, 1617)
GB 
Eubulus ofte Tractaet. Vervatende verscheyden aenmerckinghen over de teghenwoordighe staet onser Christelicker Ghemeynte ... (Middelburg : Adriaen vande Vivere, 1616)
GB 
Geestelijcke Couranten voor dit loopende quartier-jaers, over de swarigheden die ons de voorleden Somer getroffen hebben, ende hoe wy ons daer tegen te dragen hebben dese winter ; beginnende vanden 1 Octob. eyndende in den laetsten Decemb. deses jaers 1625 (Aert Meuris, 1626)
GB 
‹ Prev   1  2  3     Next ›

Search Digital Libraries
“Teellinck”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Teelinck”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Teeling”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Teelling”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Teellink”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Telinck”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Willem Teellinck”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Wilhelm Teelinck”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Willem Teelinck”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Wilhelm Teeling”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Willhelm Teeling”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Willem Teelling”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Willem Teellink”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Willem Telinck”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting