Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,141 authors / 101,422 titles / 137,787 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
Recent Findings
Primary SourcesSuggest a New Source
Results 21-40
 
‹ Prev     1  2  3  4  5  6  7  8  9  10     Next ›   Last »
Sturm, Hubert (fl.1579-1604)
H. Stvrmii, De æterna & immutabili prædestinatione Dei ; Electione atque reprobatione diatribe: Quæ, in theses xxxiij tributa, vniversam huius mysterij doctrinam monstrat (ex officina Ioannis Paetsij, 1583)
GB 4/9
H. Sturmii De aeterna & immutabili praedestinatione Dei; electione atque reprobatione diatribe. .. (Bonauentura Faber sumptibus Iacobi Zanachii, 1597)
GB 4/9
H. Stvrmii, De aeterna & immutabili Praedestinatione Dei; Electione atque Reprobatione Diatribe. Quae, in theses xxxiij tributa, vniuersam huius mysterij doctrinam monstrat. Ad Illustrissimum Principem, D. Truchzesium, Electorem Coloniensem: Epistolà. Cursim, à calumnijs falsae excommunicationis, contra Gregorium Xiii. R. P. purgatum exemtum. ... Editio secunda. (Zerbst : Jakob Schmidt, Bonaventura / Zanach, 1597)
ULBH 4/9
Sixtus, Rippertus (1583-1651)
Bespreck ofte onderhandelinge ghehouden over eenighe huydendaechsche kerckelijcke verschillen, voor twee notarisen ende verscheyden ghetuyghen wedersijdts tusschen Dom. Sapma ende Ripp. Sixti ...: waer ... byghecomen is: de noodtwendighe verantwoordinghe Ripperti tegens de laetste dictaten ... (Jacob Lenaertsz. Meyn, 1617)
GB 4/7
Troost-rijcke fonteyne der zalicheyt: ofte Grondige verclaringe, van den eenigen waren troost der geloovigen, beyde in leven ende sterven ... (Claude Fonteyne, 1644)
GB 4/7
Stercke, eeuwige ende overvloedige vertroostinghen voor den kinderen Godts, in al haer cruys ende verdruckinghen: wt Gods H. Woort ... by een gestelt ..., 4th ed. (Marten Gerbrantsz. boeck-verkooper#woonende in de Kerck-straet, in't A,B,C.#, 1645)
GB 4/7
Stercke, eeuwige ende overvloedige vertroostinghen voor den Kinderen Godts, in al haer cruys ende verdruckinghen: wt Gods H. Woordt getrouwlick by een gestelt ..., 4th ed. (Marten Gerbrantsz, 1645)
GB 4/7
Schriftmatige belijdenisse der oprechter gereformeerder christelycker religie, gelyck die, in openbare predicatie, de gemeente van Hoorn, voor de bedieninge des H. Avontmaels wordt voorghedragen: Tot gemeene stichtinge der kercken Christi, getrouwelijck uijt Gods H. woordt, by een gestelt ende ... (bij Marten Gerbrantsz., 1632)
GB 4/7
Ripperti Sixti Schrift-matige voor-stellingen van 't hoogh-wichtigh poinct onser religie, de praedestinatie Godts ... (Gijsbert Sijbes, en Ian Ianssen de Fries, 1642)
GB 4/7
Ripperti Sixti Gheestelijcke spoore, tot ware godtzalicheydt, ende christelijcke danckbaerheyt des levens ... (Claude Fonteyne, 1646)
GB 4/7
Practycke over 't voornaemste leerstuck der Contra-Remonstrantsch-ghezinden, nopende haer ghevoelen vande heymelijcke verborghene wille Gods, over al het doen ende laten der menschen hier op aerden ... (1618)
GB 4/7
Grondige ende vaste verklaringhe, van het hoogh-wichtigh ende fondamenteel hooft-stuck onser christelijcker religie: de rechtveerdichmakinge eens armen sondaers voor Godt : in openbare predicatie ... voorgedraghen ... den 6. Februarij ... 1628 : ende nu tot ghemeene stichtinge van alle ... (Marten Gerbrantsz, 1645)
GB 4/7
Grondige ende vaste verklaringhe, van het hoogh-wichtigh ende fondamenteel hooft-stuck onser christelijcker religie, De rechtveerdichmakinge eens armen sondaers voor Godt, vol. 1 (Marten Gerbrantsz. boeck-verkooper#in de Kerk-straet, in't A.B.C.#, 1649)
GB 4/7
Goddelycke wech-wyser der uyt-vercoorener warer gheloovighen. Door den tijdtlijcken doodt in 't eeuwich leven (Claude Fonteyne, 1649)
GB 4/7
Goddelycke wech-wyser der uyt-vercoorener warer gheloovighen: door den tijdtlijcken doodt in 't eeuwich leven ... : in vijff corte capittelen ... (Claude Fonteyne, 1649)
GB 4/7
Gheestelijcke spoore tot ware godtzalicheydt, ende christelijcke danckbaerheyt ...: voor-ghestelt uyt Godts heylich woordt, naer 't in-houdt van den LXXXVIsten vraghe en antwoordt onses christelijcken catechismi (Claude Fonteyne, 1646)
GB 4/7
Crachtige af-maninge van de liefde des werelts. VVt de woorden des H. apostels Ioannis, in sijn eerste brief, in 't tweede capittel, vers. 15. 16. 17. Voor-ghestelt in openbare predicatie, voor de gemeynte van Hoorn, op't aenvang deses iaers 1628, vol. 1 (gedruct voor Marten Gerbrantsz, 1629)
GB 4/7
Claer vertoogh, van thien vaste ende bondige redenen: waeromme de gereformeerde kercken in goeder conscientie, gheensins vermoghen, eenige remonstrants-gesinde persoonen, soo lange sy in hare dwalingen hartneckelijck volharden, met dat haer dwalendende, ende tegen Godts H. Woordt strijdende ... (1627)
GB 4/7
Claer vertoogh, van thien vaste ende bondige redenen: waeromme de gereformeerde kercken in goeder conscientie, gheensins vermoghen, eenige remonstrants-gesinde persoonen [...] aen te nemen ende te ontfanghen, 3rd ed. (1628)
GB 4/7
Claer vertoogh, van thien vaste ende bondige redenen: waeromme de Gereformeerde kercken in goeder conscientie, gheensins vermoghen eenige Remonstrants-gesinde persoonen, soo lange sy in hare dwalingen ... volharden ... aen te nemen ende te ontfangen. Tot overtuyginge der quaetwilligen ..., vol. 1 (voor Marten Gerbrantsz., 1627)
GB 4/7
‹ Prev     1  2  3  4  5  6  7  8  9  10     Next ›   Last »
Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting